MARIO TERTSCHNIG.wine

Algemene Voorwaarden Webshop
Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: MARIO TERTSCHNIG. wine is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: De wederpartij van gebruiker, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en consument.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie. Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten. De gebruiker behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.
3.4. De overeenkomst tussen gebruiker en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door consument tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van consument met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.
3.5. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.
4.2. Een eventueel door de gebruiker vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.
Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens de gebruiker, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de gebruiker.
4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering en kosten
5.1. Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.
5.2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument, nadat gebruiker consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van consument.
5.4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging tegen de overeengekomen kosten. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5.5. Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.
5.6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door de gebruiker, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.
5.7. Alle door de gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat het verschuldigde onder de overeenkomst volledig is betaald.
5.8. De gebruiker levert enkel in Nederland.
5.9. Ondanks dat de gebruiker een accurate voorraadindicatie heeft, kan het gebeuren dat een artikel soms niet beschikbaar is. De gebruiker overlegd met de consument of er een nalevering komt of dat het bedrag terug gestort wordt naar de consument van de 'niet op voorraad' zijnde artikel.
5.10. Wij leveren uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder, dit wordt gevraagd bij de bestelling en bij de levering wordt er gecontroleerd op leeftijd, er zal enkel worden geleverd op het adres van de ontvanger.

Artikel 6: Herroepingsrecht
6.1. De consument kan de bestelling tot 14 dagen na ontvangst retourneren. Wanneer de consument artikelen wilt retourneren, dient deze ons hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen op de hoogte te stellen. Dit kan bijvoorbeeld via een mail naar [email protected] met vermelding van naam en het bestelnummer. Daarna heeft de consument 14 dagen de tijd de artikelen terug te sturen. De consument dient de artikelen in originele staat en ongeopend terug te sturen. Hierbij dienen ook de dozen te worden gebruikt waarin de artikelen zijn geleverd. Het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de koop, teruggestort op de bankrekening van de consument. Er kunnen uitsluitend ongeopende producten geretourneerd worden en niet gebruikte artikelen. De consument kan de wijnen en streekproducten beoordelen, zoals dat redelijkerwijs ook mogelijk is in een winkel. Het aankoopbedrag van geopende producten kunnen wij om die reden niet crediteren.
6.2. Als de consument producten wilt retourneren, neem dan contact op met [email protected].
Nadat de consument gebruik heeft gemaakt van de herroepingsrecht ontvangt de consument alle betalingen, exclusief de leveringskosten voor de heenzending, binnen 14 dagen terug. De gebruiker betaald de consument terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de consument betaald heeft, tenzij de consument een andere methode met de gebruiker afspreekt.
Voor de retournering van de artikelen zijn er twee mogelijkheden:
1. Kosteloos retourneren op Clara Feystraat 19, 6267 EZ Cadier en Keer. Indien de consument kiest voor zelf retourneren op dit adres, meld dit dan bij de gebruiker. Dan kunnen deze samen een tijd en dag afspreken.
2. De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.
Retouradres: Clara Feystraat 19, 6267 EZ Cadier en Keer.

Artikel 7: Uitsluiting Herroepingsrecht
7.1 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument die duidelijk persoonlijk van aard zijn die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 8: Betaling
8.1. Betaling dient bij de bestelling te geschieden dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2. Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
8.3. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de consument zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar.
8.4. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten totdat het volledig openstaande bedrag uit met alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.
8.5. Gebruiker heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat consument alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
9.2. Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10: Incassokosten
10.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet­ of niet tijdige nakoming door de consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso­)kosten, zijn voor rekening van de consument.
10.2. Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11: Onderzoek, reclames
11.1. Klachten dienen door de consument binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
11.2. Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
11.3. Indien de consument niet binnen de in artikel 6.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1. Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Garantie
13.1 De gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
14.2. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door consument.
14.3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
14.4. Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.
14.5. Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

Artikel 15: Overmacht
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
15.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN, WIJNREIS IN HET BUITENLAND, KLACHTENPROCEDURE

Algemeen
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten gehouden door “MARIO TERTSCHNIG.wine” te Maastricht.

Begrippen
Onder deelnemer wordt verstaan een deelnemer aan een activiteit. In deze Algemene Voorwaarden wordt een deelnemer ook aangeduid als “u”.

Onder cursus wordt verstaan iedere activiteit van de MARIO TERTSCHNIG.wine in de breedste zin, waaronder: Masterclass, wijnstudiereis, wijnreis in het buitenland, wijnreis, wijnproeverij, evenementen.

Onderdelen van de Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:
• Algemene Voorwaarden
• Algemene Voorwaarden voor een wijnreis in het buitenland
• Klachtenprocedure

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website bij info van MARIO TERTSCHNIG.wine; www.mario.wine. Bij het inschrijven op de cursus heeft de deelnemer tevens aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, inclusief het reglement voor wijnreizen, indien dat van toepassing is.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting
Inschrijving op een cursus geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op internet. U (de deelnemer) heeft hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling van deze cursus. Bij het niet voldoen aan uw betalingsverplichting schakelen wij een incassobureau in. Alle gemaakte kosten zijn dan voor uw rekening, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Bij bedragen tot 2500,- euro bedraagt dit 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 3: Aanbetaling
Door middel van een aanbetaling reserveert u een plaats in een cursus. Uw aanbetaling verplicht u ertoe de volledige cursus te betalen. De volledige betaling voor een cursus moet gedaan zijn voor aanvang van de cursus. MARIO TERTSCHNIG.wine heeft het recht uw plaats in een cursus te weigeren indien niet het hele cursusbedrag vooraf is betaald.

Artikel 4: Annulering door de cursist
Voor een inschrijving op een cursus, inclusief een inschrijving voor een cursus die met een cadeaubon betaald wordt, geldt geen bedenktermijn of herroepingsrecht. Bij annulering van een cursus om welke reden ook vindt geen restitutie plaats. Een deelnemer mag een vervangend persoon voorstellen aan MARIO TERTSCHNIG.wine tot maximaal 2 dagen vóór aanvang van een cursus en bij reizen tot 7 dagen voor de reis. Dit dient per mail gemeld te zijn. Tijdens de duur van een cursus kan een deelnemer niet door een ander vervangen worden.

Artikel 5: Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht
Er vindt geen restitutie van betaling of aanbetaling plaats indien de deelnemer door omstandigheden verhinderd is bij een cursus of een deel van een cursus aanwezig te zijn. Er is geen recht op vervangende cursusdagen.

Artikel 6: Cadeaubon
Bij de aanschaf van een cadeaubon geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de cadeaubon aan ons retourneren en krijgt u de aanschaf terug gestort, tenzij de cadeaubon reeds is gebruikt voor een cursus.

Artikel 7: Inschrijving door derden
Indien u voor een cursus of reis ingeschreven bent door een derde partij geschiedt de dienstverlening onder toepassing van de onze Algemene Voorwaarden. Degene die boekt dient iedere deelnemer die door hem of haar is ingeschreven op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op: www.mario.wine.

Artikel 8: Toelatingsbeleid
MARIO TERTSCHNIG.wine heeft het recht een cursist voorafgaand aan een cursus te weigeren, indien naar het oordeel van MARIO TERTSCHNIG.wine deelname tot een conflict zou kunnen leiden.

Artikel 9: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent
MARIO TERTSCHNIG.wine behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van een docent of het niet beschikbaar zijn van de cursusruimte, de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen, vooraf of tijdens de cursus. De deelnemers zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een docent plaatsvindt ontvangt de deelnemer hierover geen bericht, iedere docent voldoet aan de normen van MARIO TERTSCHNIG.wine.

Artikel 10: Afbreken van de cursus door overmacht
Indien door overmacht de cursus door MARIO TERTSCHNIG.wine afgebroken moet worden zal het cursusgeld terug betaald worden over de resterende cursusdagen. De waarde van de reeds genoten cursus-sessies wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van deelnemers zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reiskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 11: Annulering van de cursus door MARIO TERTSCHNIG.wine
Indien het minimum aantal van 8 deelnemers voor een cursus niet gehaald wordt kan de cursus door MARIO TERTSCHNIG.wine geannuleerd worden. De deelnemers zullen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld worden. Het betaalde cursusgeld zal binnen 7 dagen retour gezonden worden.

Artikel 12: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
MARIO TERTSCHNIG.wine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 13: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
De docent zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door de deelnemers. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. MARIO TERTSCHNIG.wine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 14: Beantwoording van vragen
MARIO TERTSCHNIG.wine verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

Artikel 15: Privacyverklaring
MARIO TERTSCHNIG.wine heeft een privacyverklaring opgesteld die voor iedereen zichtbaar op haar website staat: www.mario.wine..
Hierin is vastgelegd welke informatie wij verzamelen en met wie deze informatie wordt gedeeld. Persoonsgegevens van cursisten worden nimmer aan derden verkocht. Uw persoonsgegevens in ons bestand kunnen op uw verzoek altijd verwijderd worden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN WIJNREIS OF WIJNCURSUS IN HET BUITENLAND

Alle artikelen uit de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een wijnreis of wijncursus in het buitenland. Aanvullend hierop zijn de volgende artikelen van toepassing. Waar gesproken wordt van een "wijnreis" wordt bedoeld een wijnreis of wijncursus in het buitenland.

Artikel 16: Reis-en annuleringsverzekering
Iedere deelnemer die meedoet aan een wijnreis wordt dringend aangeraden hiervoor een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. MARIO TERTSCHNIG.wine sluit geen verzekeringen af voor de deelnemer.

Artikel 17: Wijziging programma wijnreis
De beschrijving op de website is een indicatie van een geplande reis. MARIO TERTSCHNIG.wine behoudt het recht wegens een gewichtige reden het programma van een wijnreis te wijzigen, vooraf of tijdens deze reis. MARIO TERTSCHNIG.wine zal zich inspannen om het programma zo volledig mogelijk af te werken of een goed alternatief aan te bieden.

Artikel 18: Annulering wegens te weinig deelnemers
Het minimaal aantal betalende deelnemers voor een wijnreis is 10 personen. Indien MARIO TERTSCHNIG.wine de wijnreis moet annuleren wegens te weinig deelnemers, zal dit de deelnemers uiterlijk 4 weken voor aanvang van de wijnreis meegedeeld worden. De deelnemer krijgt binnen 7 dagen het betaalde cursusgeld retour gestort.

Artikel 19: Afbreken van de cursus of wijnreis door overmacht
Indien door overmacht de wijnreis door MARIO TERTSCHNIG.wine moet worden afgebroken, zal het cursusgeld terug betaald worden over de resterende reisdagen met aftrek van het ontvangen lespakket. Het overlijden van een deelnemer of cursusleider zal altijd leiden tot het afbreken van de wijnreis.
De waarde van de reeds genoten reisdagen wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van deelnemers zoals opgenomen vrije dagen, vervoerkosten, repatriëringskosten, reistijd of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 20: Garantie
Indien MARIO TERTSCHNIG.wine in financieel onvermogen raakt wordt uw wijnreis gegarandeerd door een derde partij, die zich garant stelt voor voortzetting van de reis of terugbetaling.

Deze derde partij is: “De Wijnstudio”
Clara Feystraat 19
6267 EZ Cadier en Keer
mail: [email protected]
website: www.wijnstudio.nl

Artikel 21: Aansprakelijkheidsuitsluiting reizen
MARIO TERTSCHNIG.wine sluit iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend door haar handelen of nalaten uit, tenzij dit geschiedt met opzet, door bewuste roekeloosheid, of voortvloeit uit schade veroorzaakt door dood of letsel.

Artikel 22: Aansprakelijkheidsuitsluiting dienstverlening door derden
Voor zover MARIO TERTSCHNIG.wine aansprakelijk is voor schade ten gevolge van in de reisovereenkomst begrepen diensten verleend door derden is haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade is veroorzaakt door dood of letsel.

Artikel 23: Verdragsrechtelijke uitsluiting
Voor zover MARIO TERTSCHNIG.wine aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade veroorzaakt door dood of letsel, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval zijn beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU verordeningen.

Artikel 24: Verjaring
Iedere aanspraak van de deelnemer op vergoeding van schade verjaart één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij de deelnemer niet met de schade bekend kon zijn of behoorde te zijn.

Artikel 25: Schriftelijke annulering & annuleringskosten
Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is bepalend.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 28e kalenderdag vóór de vertrekdag: € 400,-;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag tot de 14e dag vóór de vertrekdag:
50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag tot de vertrekdag: 80% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

KLACHTENPROCEDURE

Deze klachtenprocedure is 24 uur per dag beschikbaar op onze website: www.mario.wine.

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve en inspirerende masterclass, wijn-studiereis, wijncursus in het buitenland of ander evenement aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De algemene voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht.

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres
Uw klacht kunt u richten aan:
MARIO TERTSCHNIG.wine
t.a.v. Mario Tertschnig
[email protected]

Omschrijving van de klacht
Graag vernemen wij van u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging
U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Behandeling van uw klacht
Alle klachten worden door MARIO TERTSCHNIG.wine afgehandeld.

Beantwoording van uw klacht
Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur. Alle relevante informatie die wij over uw klacht ontvangen zullen wij binnen 7 dagen aan u verzenden.

Vertrouwelijkheid
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Behandeling van een beroep op antwoord door een onafhankelijke derde
Wij verplichten ons uw klacht op redelijke wijze en korte termijn te beantwoorden.
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij niet in staat zijn de hele klacht weg te nemen. Indien u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld kunt u hiertegen bezwaar maken. Wij zullen uw vraag voorleggen aan een derde partij en u daarvan een afschrift sturen. Deze derde partij is:
“De Wijnstudio”
Clara Feystraat 19
6267 EZ Cadier en Keer
mail: [email protected]
website: www.wijnstudio.nl
De uitspraak van deze partij is bindend voor MARIO TERTSCHNIG.wine.

Wij gebruiken Cookies. Lees ons Privacy Statement.